Das Datum der Rückfahrt
Karte ausblenden

Procesiranje ličnih podataka

Molimo Vas da uzmete u obzir da je subjekat koji vrši prodaju karata Teroplan d.o.o.Beograd sa sedištem u Novom Beogradu, Zelengorska 1G 11070 Beograd-Novi Beograd (u daljemtekstu „Teroplan”). Prodaja karata se vrši korišćenjem sistema TEROPLAN KARTE. Teroplantakođe rešava žalbe i reklamacije i vrši obradu ličnih podataka korisnika sistema TEROPLANKARTE. Uprkos svemu navedenom, ugovor o prevozu (Karta) zaključen je sa Prevoznikom.

Teroplan vrši obradu ličnih podataka korisnika sistema TEROPLAN KARTE na osnovunjihovog pristanka.

Ovim putem izjavljujem da sam obavešten/a o prikupljanju i obradi podataka oličnosti koji se odnose na mene u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl.Glsnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. Zakon, 68/2012- odluka US i107/2012) (u daljem tekstu „Zakon“) te dajem svoju saglasnost da - Teroplanprikuplja i koristi sledeće podatkekoji se odnose na mene u svojstvu putnika: ime i prezime, broj telefona, email i adresa (udaljem tekstu „Podaci“).

Saglasan/na sam da se Podaci prikupljaju i obrađaju, u smislu njihovog prikupljanja,pohranjivanja, pristupanja, pretraživanja, razvrstavanja, kopiranja, skeniranja, korišćenja,analiziranja, procenjivanja, otkrivanja, prenošenja i čuvanja, a za svrhu online prodajekarata, pravilnog sprovođenja ugovora o prevozu, uključujući i mogućnost kontrole karata,pružanja postprodajnih usluga kao i obezbeđivanja efikasne koordinacije žalbi i reklamacija.

Saglasan/na sam da se Podaci prikupljaju i obrađaju od strane Teroplana-a mogupreneti na treća lica, naročito pravnom licu pridruženom Teroplanu ili prevoznicima kojiprodaju karte putem sistema TEROPLAN KARTE u meri u kojoj je to neophodno da bi se postigleodređene svrhe prilikom gore navedene obrade ličnih podataka.

U vezi sa gorenavedenim potvrđujem da sam blagovremeno obavešten/a od strane Teroplan-a osvim uslovima i okolnostima koji se odnose na prikupljanje i obradu Podataka, kao i osvim pravima koji mi u skladu sa zakonom pripadaju, a u vezi sa prikupljanjem i obradomistih od strane Teroplan-a, u smilsu člana 15 Zakona, uključujući, ali ne iograničavajući se na obaveštenja o:

  1. Identitetu Teroplan-a –rukovalac podataka je privredno društo Teroplan DOOBeograd- Novi Beograd, sa sedištem na adresi Milutina Milankovića 23 Beograd-NoviBeograd;

  2. Svrsi prikupljanja i dalje obrade Podataka- Podaci se prikupljaju i obrađuju zasvrhu online prodaje karata, pravilnog sprovođenja ugovora o prevozu, uključujući imogućnost kontrole karata, pružanja postprodajnih usluga kao i obezbeđivanjaefikasne koordinacije žalbi i reklamacija;

  3. Načinu korišćenja podataka- Podaci se prikupljaju, pohranjivanjuju, ostvaruje sepristup, pretražuju, razvrstavaju, kopiraju, skeniraju, koriste, analiziraju,procenjuju, otkrivaju, prenose i čuvaju od strane Teroplan-a, a mogu biti prosleđenitrećem licu, naročito pravnom licu pridruženom Teroplanu ili prevoznicima kojiprodaju karte putem sistema TEROPLAN KARTE u meri u kojoj je to neophodno da bi sepostigle određene svrhe prilikom gore navedene obrade ličnih podataka;

  4. Identitetu lica i/ili vrsti lica koja koriste Podatke- Podacima mogu pristupiti imogu ih koristiti zaposleni u Teroplanu, pravnom licu pridruženom Teroplanu iliprevoznicima koji prodaju karte putem sistema TEROPLAN KARTE, koji se nalaze napozicijama menadžmenta, raspoređeni na radnim mestima za vođenje IT podrškeelektronskih sistema, korisničkog centra, za rešavanje slučajeva žabi i reklamacija,vozači i kondukteri prevoznika u cilju kontrole karata;

  5. Obaveznosti i pravnom osnovu, odnosno dobrovoljnosti davanja Podataka i obrade-Podaci se prikupljaju na osnovu ovim putem date saglasnosti

Blagovremeno sam obavešten/a o svom pravu da pristanak na obradu opozovem. Takođesam obavešten/a o svom pravu da u svakom trenutku od Teroplana zahtevam da mi omogući uvidu Podatke koji se o meni prikupljaju i obrađuju, te da zahtevam kopiju istih, kao i o svompravu da ovim putem datu saglasnot za prikupljanje i obradu podataka opozovem pisanim putem,kada se dalje prikupljanje i obrada podataka smatra nedozvoljenim.

Blagovremeno sam obavešten/a da imam pravo da strane Teroplan-a zahtevam ispravku,dopunu, ažuriranje, brisanje Podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade ukolikobih osporio/la tačnost, potpunost i/ili ažurnost podataka koji se o meni prikupljaju iobrađuju, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost,potpunost i/ili ažurnost.

Blagovremeno sam obavešten/a da u slučaju nedozvoljene obrade Podataka koji se omeni prikupljaju i obrađuju imam pravo da zahtevam brisanje istih.

Ova saglasnot proizvodi dejstvo od dana njenog davanja, i ostaje na snazi sve dok jene budem opozvao/la pisanim putem.

Haben Sie einen Fehler auf der Seite bemerkt?Melden Sie das

Copyright 2006-2022 by Teroplan S.A.

We use cookies

We use cookies and similar technologies on the website. You can find out the goals of their creation in Cookies Regulations. By using the website, you confirm storage them on your device or use.

Information on cookies configuration

You will find more information on how to configure cookies in popular web browsers below.

Chrome
Browser configurations
Chrome
Firefox
Browser configurations
Firefox
Edge
Browser configurations
Edge
Safari
Browser configurations
Safari
Warten Sie bitte
Fahrplanauskunft